• udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego

• opiniowanie umów i kontraktów

• analiza i sporządzanie umów cywilnoprawnych

• pomoc przy negocjowaniu warunków umownych

• reprezentacja na etapie przedsądowym, a także w postępowaniach pojednawczym i mediacyjnym

• reprezentacja przed sądami, opracowywanie pozwów, sporządzanie apelacji etc.

• reprezentacja w postępowaniach zabezpieczającym i egzekucyjnym

• doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, ze szczególnym naciskiem na pomoc w wyborze odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej przyszłego przedsiębiorcy

• zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce

• doradztwo prawne w sprawach bieżącej obsługi przedsiębiorstw

• opracowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych spółek, w tym uchwał organów spółek

• łączenia, podziały i przekształcanie spółek, przekształcanie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

• likwidacja i rozwiązanie spółek

• reprezentacja w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym

• reprezentacja w innych postępowaniach sądowych, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką

• mediacje w sprawach rodzinnych

• doradztwo i prowadzenie spraw o alimenty

• doradztwo w przedmiocie korzystnego kształtowania małżeńskiego ustroju majątkowego w tym przygotowanie i negocjacja majątkowych umów małżeńskich, intercyz

• prowadzenie spraw o rozwód lub separację

• doradztwo i prowadzenie rodzinnych spraw majątkowych tj. o podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

• prowadzenie spraw o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

• udzielanie porad prawnych, konsultacji, opinii prawnych z zakresu prawa pracy

• doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, w tym zatrudniania cudzoziemców

• sporządzanie umów o pracę, kontraktów menedżerskiech, umów o współpracę, umów o zakazie konkurencji

• bieżąca konsultacja w zakresie opracowywania dokumentacji pracowniczej

• przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania

• prowadzenie negocjacji ugodowych w sprawach prawa pracy

• reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy

• dochodzenie wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy

• dochodzenie odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy

• doradztwo w sprawach administracyjnych

• reprezentacja przed organami administracji publicznej

• sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych

• sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

• sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

• reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych